อัพโหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กรอกเอกสารสมัครให้เรียบร้อยแล้ว สแกนเอกสารใบสมัคร Upload เอกสารด้านล่างนี้


ชื่อ-นามสกุลของท่าน : *

เบอร์บ้าน/มือถือ : *


เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแนบใบสมัครหลักสูตร Upload File Jpeg และ pdf

ใบสมัครเรียน :

รูปถ่ายขนาดมาตรฐาน :

สำเนาบัตรประชาชน :

สำเนาทะเบียนบ้าน :

สำเนาหนังสือเดินทาง :

วุฒิบัตรและใบคะแนนการศึกษามัธยมปลายหรือสูงกว่า
(เฉพาะผู้ลงเรียนระดับปริญญาตรี) :

ใบรับรองผลการสอบ HSK ถ้ามี :


หมายเหตุ : อัพโหลดเอกสารที่ตรงกับความต้องการสมัครแต่ละหลักสูตร เช่น สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ใช้เพียง สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ และรูปถ่าย เอกสารอื่นให้เว้นว่างได้


การสมัครเรียนแต่ละหลักสูตร
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

  • - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

  • - สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่สมัครเรียนภาษาจีนธุรกิจ(ต่อยอดปริญญาตรี)

  • - วุฒิบัตร ใบระเบียนสะสม ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

  • - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (ถ้ามี)

  • - สำเนาเอกสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าใช้จ่าย


การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
  • - สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ

  • - สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบวัดตามระดับความรู้ที่สมัครสอบ

  • - รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (กรุณาส่งเป็น file.jpg)