หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

 


กำลังเปิดรับสมัคร!!
ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ (260 ชั่วโมง) เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน (13 ชั่วโมง)
วันจันทร์ เวลา 18:30-21:30 น. / วันพุธ เวลา 18:30-21:30 น. / วันศุกร์ เวลา 18:00-22:00 น. / วันอาทิตย์ เวลา 9:00-12:00 น.


Update Time : 2023-08-09 14:55:35 น. ,  View (35315)


 

ปฎิทินตารางเรียน 2023
ตารางเรียนรายวิชา (ก.พ. - ก.ค.2023)

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีภารกิจให้การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่คนต่างชาติ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "สหประชาชาติน้อย"

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยจีนแห่งแรกที่จัดตั้งสาขาในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ขึ้นในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางและทำเลทองของกรุงเทพฯ

โดยมีภารกิจหลักในการสอนภาษาจีน มีความมุ่งมั่นที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน นับตั้งแต่ก่อตั้งมาระยะเวลา19 ปี มีนักศึกษาที่เข้าใจภาษา วัฒนธรรมจีน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วหลายพันคน
1. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดระดับปริญญาตรี)

เอกภาษาจีน /ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ


2. จุดเด่นหลักสูตร
 • 2.1 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

 • 2.2 การกำกับดูแลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล คุณภาพมาตรฐานโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

 • 2.3 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

 • 2.4 สามารถเลือกเรียนตามรูปแบบที่สนใจ

3. รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนมี 3 รูปแบบ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ดังนี้

3.1 การเรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี เรียนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน เรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ผู้เรียนจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และนักศึกษาสามารถต่อยอดเป็นปริญญาตรีได้โดยโอนหน่วยกิตไปที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และทำวิทยานิพนธ์เพิ่มอีก 1 วิชา3.2 การเรียนระบบ 1+3 เรียนชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ และโอนรายวิชาและหน่วยกิตเข้าเรียนต่อชั้นปีที่ 2-4 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำเร็จการศึกษารับปริญญามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

3.3 การเลือกเรียนบางรายวิชาที่สนใจ เรียนจบรับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ รายวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ เช่น

หลักสูตร
เรียนศัพท์
เวลาเรียน
จำนวนครั้งต่อสัปดาห์
รวมทักษะภาษาจีนระดับต้น
700 คำ
2 ครั้ง (7 ชั่วโมง)
รวมทักษะภาษาจีนระดับกลาง
1,600 คำ
2 ครั้ง (7 ชั่วโมง)
รวมทักษะภาษาจีนระดับสูง (2ภาคเรียน)
2,800 คำ
1 ครั้ง (4 ชั่วโมง)
เรื่องน่ารู้ประเทศจีน
1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)
การแปลภาษาไทย-จีน(ระดับสูง)
1 ครั้ง (3 ชั่วโมง) (ครึ่งภาคเรียน)

4. รายละเอียดวิชาแต่ละชั้นปี 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน

ชั้นปีที่ 1

- รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับต้น (การฟัง พูด อ่าน เขียน)


ชั้นปีที่ 2

- รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับกลาง (การฟัง พูด อ่าน เขียน)


ชั้นปีที่ 3

- ภาษาจีนทางธุรกิจ

- การเขียนทางธุรกิจ

- การสนทนาทางธุรกิจ


ชั้นปีที่ 4

- การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ

- การอ่านเข้าใจบทความทางเศรษฐศาสตร์

- รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับสูง

- หลักเศรษฐศาสตร์

- เศรษฐกิจประเทศจีน

- การใช้งานภาษาจีนด้วยคอมพิวเตอร์

- การแปลไทย - จีน


5. เวลาเรียน

กำลังเปิดรับสมัคร!!

ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ ( 260 ชั่วโมง ) เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน ( 13 ชั่วโมง )

วันจันทร์ เวลา 18:30 - 21:30 น.
วันพุธ เวลา 18:30 - 21:30 น.
วันศุกร์ เวลา 18:00 - 22:00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 9:00 - 12:00 น.


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดระดับปริญญาตรี)

6. คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 6.1 ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ภาษาจีนพื้นฐานในระดับเบื้องต้น

 • 6.2 จบการศึกษาอย่างต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • 6.3 ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK กรุณานำผลการสอบมาแสดงในวันสมัคร

 • 6.4 สถาบันจะจัดการสอบวัดความรู้ให้กับผู้ที่ไม่มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความรู้ HSK เพื่อนำผลการสอบวัดมาจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้สมัคร

 • 6.5 ผลการสอบวัดระดับวัดความรู้ภาษาจีนทั้ง HSK และผลสอบวัดความรู้ของสถาบัน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ตามที่สถาบันที่กำหนด ผู้สมัครสามารถเทียบโอน ความรู้ ข้ามไปเรียนภาคเรียนที่เหมาะสม ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการฝ่ายจีนเป็นผู้พิจารณา


7. ค่าลงทะเบียน/ค่าเรียน
 • 7.1 ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

 • 7.2 ค่าเรียนภาคเรียนละ 54,000 บาท (ไม่รวมตำราเรียน)

 • 7.3 ค่าเรียนการลงเรียนบางรายวิชา


หลักสูตร
ค่าเรียนต่อภาคเรียน
รวมทักษะภาษาจีนระดับต้น
29,400.-
รวมทักษะภาษาจีนระดับกลาง
29,400.-
รวมทักษะภาษาจีนระดับสูง (2 ภาคเรียน)
16,800.-
เรื่องน่ารู้ประเทศจีน
12,600.-
การแปลภาษาไทย-จีน(ระดับสูง)
6,300.-

8. การสมัครเรียน
 • 8.1 เอกสารประกอบการสมัคร

  • - ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจาก blcubangkok.com)

  • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 8 ใบ

  • - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

  • - สำเนาหนังสือเดินทาง

  • - วุฒิบัตร ใบระเบียนสะสม ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

  • - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (ถ้ามี)

  • - สำเนาเอกสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  • - สำเนาเอกสารการโอนเงินค่าเรียน


 • 8.2 การยื่นใบสมัคร

  • - ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
   ที่อยู่ : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร 13 ถนนสาทรใต้ สาทร ยานนาวา กทม. 10120 โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 081-4469894

  • - ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมเอกสารตามข้อ 8.1

  • - ยืนสมัคร ทาง Email: [email protected] พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 8.1

  • - สมัครผ่าน Website : blcubangkok.com พร้อมเอกสารแนบตามข้อ 8.1


  การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

  ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

  ธนาคาร

  เลขที่บัญชี

  สาขา

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

  20-0280798-8

  สาขาสี่พระยา

  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
   ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม
   สาขาสี่พระยา
   เลขที่บัญชี 20-0280798-8


  *โอนเงินแล้วกรุณาส่งใบแจ้งโอนเงินมาที่สถาบันฯ ที่ E-mail: [email protected] หรือ แจ้งชำระเงินออนไลน์ได้ที่ แจ้งชำระเงินออนไลน์


สมัครเรียน คลิกเลย