หลักสูตรปริญญาตรี 1 + 3

 


(สาขาภาษาจีน) เปิดเรียนเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ของทุกปี

Update Time : 2023-08-09 23:23:03 น. ,  View (14307)


 

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีภาระกิจให้การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนกับคนต่างชาติ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "สหประชาชาติน้อย"

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยจีนแห่งแรกที่จัดตั้งสาขาในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพขึ้นในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนสาทร ซึ่งเป็นศูนย์กลางและทำเลทองของกรุงเทพฯ โดยมีภารกิจหลักในการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน นับตั้งแต่ก่อตั้งมาระยะเวลา18 ปี มีการสอนนักศึกษาหลายพันคนให้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน

เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลจากทุกสาขาอาชีพ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพได้เพิ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 + 3


หลักสูตรปริญญาตรี 1+3

1. หลักสูตรปริญญาตรี
เอกภาษาจีน และภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเทศ

2. หลักสูตร
2.1 เปิดหลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน รวมทักษะ ฟังพูดอ่านและเขียน ปีแรกของการศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ

2.2 ระบบการเรียน
ตามระบบหลักสูตร 4 ปี ของเอกภาษาจีนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ใช้เวลา 4 ปี เรียนทั้งหมด 8 ภาคการศึกษา ได้แก่ ชั้นปีที่1 เทอมที่1 ปีที่1 เทอมที่2 ปีที่2 เทอมที่1 ปีที่2 เทอมที่2 ปีที่3 เทอมที่1 ปีที่3 เทอมที่2 ปีที่4 เทอมที่1 ปีที่4 เทอมที่2

2.3 รูปแบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ และ3ปีหลัง ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง
2.4 ชั่วโมงเรียนและเวลาเรียน
ในช่วงปีที่หนึ่งที่เรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ เรียน 10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เรียนรอบวันจันทร์ วันพุธ และวันอาทิตย์ หรือเรียนรอบวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรียน 3 ชั่วโมงต่อวัน เวลา 18:30-21.30 น. ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เรียน 4 ชั่วโมงต่อวันเวลา 17:30-21.30 น. เวลาเรียนทั้งหมด 20 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

ในช่วงระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เวลาเรียนเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง


3. ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา
3.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ ให้ยื่นผลสอบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK หรือผ่านการทดสอบที่สถาบันจัดให้

3.2 การเรียนในชั้นปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งนั้น มีสาขาวิชาให้เลือก ตามความสนใจ การเข้าชั้นเรียนจะเป็นไปตามผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาจีน เมื่อเรียนสะสมหน่วยกิตตามที่กำหนด และสอบผ่านทุกรายวิชา รวมทั้งสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน จะได้รับวุฒิปริญญาตรีและปริญญาบัตรการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง


4. เวลาของเทอมการศึกษา
ทุกเดือนกันยายน หรือมีนาคมของทุกปี

5. ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ "1 + 3" ในระหว่างการศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ จ่ายค่าเล่าเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ ในระหว่างการศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จ่ายค่าเล่าเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

6. รูปแบบการสอน
เมื่อพิจารณาถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความแออัดของการจราจรในกรุงเทพฯ เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนภาษาจีนของผู้คนจากทุกสาขาอาชีพในประเทศไทย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพใช้การสอนผสมผสานแบบออนไลน์และการเรียนในห้องเรียน สอนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และสอนที่ห้องเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ (สำหรับการเรียนการสอนนักเรียนที่อยู่นอกตัวเมืองกรุงเทพจะกำหนดต่างหาก)

7. ทุนการศึกษา
นักศึกษาที่เลือกเรียนระบบ "1 + 3" จะได้รับทุนการศึกษาเมื่อสอบได้คะแนนสามอันดับแรกหลังจบภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและ วัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ เมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาต่างชาติ

8. ระยะเวลาเรียนและอัตราค่าเล่าเรียน

เวลาเรียน

ค่าเล่าเรียน(บาท)/ต่อเทอม

เวลาสิ้นสุดการสมัคร

(สาขา ภาษาจีน)
เปิดเรียนเดือนมีนาคม และ
เดือนกันยายน ของทุกปี
54,000
-

หมายเหตุ

  • ค่าเล่าเรียนไม่รวมตำราเรียน
  • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000 บาท
  • ค่าเล่าเรียนที่จีน จะตามที่ BLCU ปักกิ่ง กำหนด คำนวณเป็นเงินหยวนการจ่ายค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

สาขา

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

20-0280798-8

สาขาสี่พระยา

  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
    ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม
    สาขาสี่พระยา
    เลขที่บัญชี 20-0280798-8


*โอนเงินแล้วกรุณาส่งใบแจ้งโอนเงินมาที่สถาบันฯ ที่ E-mail: [email protected] หรือ แจ้งชำระเงินออนไลน์ได้ที่ แจ้งชำระเงินออนไลน์


ติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หรือ กรอกข้อมูลสมัครเรียนได้ที่ https://blcabangkok.com/admissions.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-293-6199 , 065-958-5999 , 081-446-9894


สมัครเรียน คลิกเลย