Welcome to Blcu Bangkok
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'19 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง รับนักศึกษานานาชาติ

 ใบสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
 ใบสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท

แนะนำมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีภารกิจเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ซึ่งถูกขนานนามว่า สหประชาชาติน้อย อีกทั้งยังสอนหลักสูตรภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ ศึกษาศาสตร์ การสื่อสาร และการเงิน ให้กับนักศึกษาจีนอีกด้วย มหาวิทยาลัยฯยังมีภารกิจฝึกอบรมครูเพื่อให้มีความพร้อมไปทำงานด้านการสอนในต่างประเทศอีกด้วย

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติยาวนานที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการมากที่สุดด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักเรียนนานาชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนจากต่างชาติต่างๆ กว่า 176 ประเทศ จำนวนกว่า 150,000 คน ที่เคยมาเรียนภาษาจีนที่นี้ แต่ละปีมีนักเรียนจากทั่วโลกนับหมื่นคนศึกษาร่วมกับนักเรียนจีนอีก 6,000 คนในสถาบันแห่งนี้

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งรับนักศึกษาตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง ตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี โท และเอก และการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน คุณภาพการสอนเป็นที่ยอมรับว่าดีเลิศในวงการการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย มีหน้าที่แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯที่ปักกิ่ง

   มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ตารางการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ - ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

1. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

1.1 หลักสูตรทั่วไประยะสั้น (20 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 – 21 มิถุนายน พ.ศ.2562   (1 ภาคเรียน)

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 – 21 มิถุนายน พ.ศ.2562   * (จีนธุรกิจ)

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 – 21 มิถุนายน พ.ศ.2562  *(เฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล)

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 – 20 มีนาคม พ.ศ.2562  (4 สัปดาห์)

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 – 20 มีนาคม พ.ศ.2562 *(อบรม HSK ระดับ 4-6)

11,600  หยวน

11,600 หยวน

11,600 หยวน

3,500 หยวน

3,500 หยวน

-

28 เมษายน พ.ศ. 2562 - 19 มิถุนายน พ.ศ.2562  (12 สัปดาห์)

8,300 หยวน

-

27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 **(ทัวร์การศึกษาในกรุงปักกิ่ง)

6,000 หยวน

-

27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   (4 สัปดาห์)

27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 –21 สิงหาคม พ.ศ. 2562    (8 สัปดาห์)

3,500 หยวน

6,700 หยวน

-

-

11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2562  (6 สัปดาห์)

11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 *(เฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล)

18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2562  (5 สัปดาห์)

25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2562  (4 สัปดาห์)

25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 *(อบรม HSK ระดับ 4-6)

4,800 หยวน

4,800 หยวน

4,200 หยวน

3,500 หยวน

3,500 หยวน

-

-

-

-

-

1 สิงหาคม พ.ศ.2562 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2562  (4 สัปดาห์)

3,500 หยวน

-

11 กันยายน พ.ศ.2562 - 7 มกราคม พ.ศ.2563    (1ภาคเรียน)

11 กันยายน พ.ศ.2562 - 7 มกราคม พ.ศ.2563     *(จีนธุรกิจ)

11 กันยายน พ.ศ.2562 - 7 มกราคม พ.ศ.2563  *(เฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล)

11 กันยายน พ.ศ.2562 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563   (12 สัปดาห์)

11,600 หยวน

11,600 หยวน

11,600 หยวน

8,300 หยวน

-

-

-

-

19 ธันวาคม พ.ศ.2562 - 15 มกราคม พ.ศ.2563    (4 สัปดาห์)

3,500 หยวน

-


1. 2.  หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น
(30 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 -21 มิถุนายน พ.ศ. 2562    (1 ภาคเรียน)

19,100 หยวน

-

1  สิงหาคม พ.ศ.2562 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2562    (4 สัปดาห์)

5,300 หยวน

-

11 กันยายน พ.ศ.2562 - 7 มกราคม พ.ศ.2563   (1 ภาคเรียน)

11 กันยายน พ.ศ.2562 - 3 ธันวาคม พ.ศ.2562   (12 สัปดาห์)

19,100 หยวน

12,500 หยวน

-

-


1. 3  หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

วันปิดรับสมัคร

18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - 14 สิงหาคม พ.ศ.2562   (4 สัปดาห์)

3,800 หยวน

-

 

2. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

2. 1 หลักสูตรภาษา อบรมภาษาจีนทั่วไป (1 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

25 มีนาคม พ.ศ.2562 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2563  (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

-

2 กันยายน พ.ศ.2562 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

-

 

2.2   หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา (1 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

2 กันยายน พ.ศ. 2562  –กลางเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563

(22 ชั่วโมง/สัปดาห์)

26,000 หยวน

-


2.3   หลักสูตรอบรมภาษาจีนขั้นสูง 

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

2 กันยายน พ.ศ. 2562  –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

28,200 หยวน

-

 

2.4   อนุปริญญา (2 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2564  (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

-

2 กันยายน พ.ศ.2562 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 (ภาษาจีน)

23,200 หยวน

-

 

2.5  หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปีการศึกษา)      

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 –กลางเดือนมกราคม พ.ศ.2566

เอกภาษาจีน

23,200 หยวน

-

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 — (หลักสูตรสองภาษา จีน-อังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น)

24,900 หยวน

-

2 กันยายน พ.ศ.2562 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566เอกภาษาจีน

23,200 หยวน

-

2 กันยายน พ.ศ.2562 — (หลักสูตรสองภาษา จีน-อังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น)

24,900 หยวน

-

2 กันยายน พ.ศ.2562 — (ภาพวาดจีน

24,900 หยวน

-

 

2. 6  หลักสูตรปริญญาโท   (3 ปีการศึกษา)               

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

2 กันยายน พ.ศ.2561 –กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

25,700 หยวน

-

2 กันยายน พ.ศ.2561 —สาขาศิลปะและวรรณกรรม

30,700 หยวน

2 กันยายน พ.ศ.2561 —การเมืองระหว่างประเทศ (สาขาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

25,700 หยวน

 

2.7  หลักสูตรปริญญาเอก  (3 ปีการศึกษา)

ระยะเวลาเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา

วันปิดรับสมัคร

2 กันยายน พ.ศ.2561 –กลางเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564

28,200 หยวน

-


 

หมายเหตุ :

1.  อัตราค่าเล่าเรียนรวมค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนแล้ว

      2.  ค่าสมัครเรียน: หลักสูตรระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก 800 หยวน/คน      หลักสูตรอื่นๆ 600 หยวน/คน

3.  วิธีการชำระเงิน :

      (1)  ค่าสมัครสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://admission.blcu.edu.cn)

               (2)  ผู้สมัครที่พำนักในต่างประเทศ สามารถชำระโดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

รายละเอียดการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร :

ACCOUNT WITH BANKHUA XIA BANKBEIJING BRANCH

SWIFT BICHXBKCNBJ030

A/C NO4066200001819400000429

NAMEBEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY

ADDRESS15th XUEYUAN ROAD, HAIDIAN DISTRICT,BEIJING, CHINA

  

(3) ผู้สมัครที่พำนักในประเทศจีนสามารถชำระได้ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งโดยตรง หรือโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

NAMEBEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY

A/C NO0200006209089106391 

BANK:           ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA)

4. ติดต่อสมัครเรียน :

อ. อวี๋เหม่ยอิง (MEIYING YU)

Address: 101 Soi 13, South Sathorn Road, Sathorn District Bangkok 10120

Admission Office of Beijing Language and Culture University in Thailand

Tel: TEL:(662)6755767      FAX: (662)6755767       Cell: (6686)3635906
Email: zhaosh-thailand@blcu.edu.cn

Web site: http://admission.blcu.edu.cn , http://www.blcu.edu.cn


 ใบสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
 ใบสมัคร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU