หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

 


เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2564

เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 13 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 18.30-21.30 น. วันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.


Update Time : 2021-01-12 07:32:21 น. ,  View (905)


 

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีภาระกิจให้การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่คนต่างชาติ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "สหประชาชาติน้อย"

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยจีนแห่งแรกที่จัดตั้งสาขาในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ขึ้นในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางและทำเลทองของกรุงเทพฯ

โดยมีภารกิจหลักในการสอนภาษาจีน มีความมุ่งมั่นที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน นับตั้งแต่ก่อตั้งมาระยะเวลา19 ปี มีนักศึกษาที่เข้าใจภาษา วัฒนธรรมจีน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วหลายพันคน


1. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดระดับปริญญาตรี)

เอกภาษาจีน /ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ


2. จุดเด่นหลักสูตร
 • 2.1 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

 • 2.2 การกำกับดูแลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล คุณภาพมาตรฐานโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

 • 2.3 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

 • 2.4 สามารถเลือกเรียนตามรูปแบบที่สนใจ


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดระดับปริญญาตรี)


3. รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนมี 3 รูปแบบ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ดังนี้

3.1 การเรียนบางรายวิชา เรียนจบรับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ รายวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้มีดังนี้

 • ภาษาจีนรวมทักษะระดับต้น

 • ภาษาจีนรวมทักษะระดับกลาง

 • ภาษาจีนรวมทักษะระดับสูง

 • การเขียนภาษาจีน

 • การแปล ไทย-จีน (ระดับสูง)

3.2 การเรียนระบบ 1+3 เรียนชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ และโอนรายวิชาและหน่วยกิตเข้าเรียนต่อชั้นปีที่ 2-4 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำเร็จการศึกษารับปริญญามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

3.3 การเรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี เรียนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน เรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ผู้เรียนจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และนักศึกษาสามารถต่อยอดเป็นปริญญาตรีได้โดยโอนหน่วยกิตไปที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และทำวิทยานิพนธ์เพิ่มอีก 1 วิชา


4. รายละเอียดวิชาแต่ละชั้นปี 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน

ชั้นปีที่ 1

- รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับต้น

- การฟังเข้าใจภาษาจีนระดับต้น

- การอ่านเข้าใจภาษาจีนระดับต้น


ชั้นปีที่ 2

- รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับกลาง

- การฟังเข้าใจภาษาจีนระดับกลาง

- การอ่านเข้าใจภาษาจีนระดับกลาง


ชั้นปีที่ 3

- ภาษาจีนทางธุรกิจ

- การเขียนทางธุรกิจ

- การสนทนาทางธุรกิจ


ชั้นปีที่ 4

- การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ

- การอ่านเข้าใจบทความทางเศรษฐศาสตร์

- รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับสูง

- หลักเศรษฐศาสตร์

- เศรษฐกิจประเทศจีน

- การใช้งานภาษาจีนด้วยคอมพิวเตอร์

- การแปลไทย - จีน


5. เวลาเรียน

เปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2564

เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 13 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 18.30-21.30 น.
วันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดระดับปริญญาตรี)

6. คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 6.1 ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ภาษาจีนพื้นฐานในระดับเบื้องต้น

 • 6.2 จบการศึกษาอย่างต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • 6.3 ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK กรุณานำผลการสอบมาแสดงในวันสมัคร

 • 6.4 สถาบันจะจัดการสอบวัดความรู้ให้กับผู้ที่ไม่มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความรู้ HSK เพื่อนำผลการสอบวัดมาจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้สมัคร

 • 6.5 ผลการสอบวัดระดับวัดความรู้ภาษาจีนทั้ง HSK และผลสอบวัดความรู้ของสถาบัน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ตามที่สถาบันที่กำหนด ผู้สมัครสามารถเทียบโอน ความรู้ ข้ามไปเรียนภาคเรียนที่เหมาะสม ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการฝ่ายจีนเป็นผู้พิจารณา


7. ค่าลงทะเบียน/ค่าเรียน
 • 7.1 ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

 • 7.2 ค่าเรียนภาคเรียนละ 54,000 บาท

 • 7.3 ค่าเรียนการลงเรียนบางรายวิชา

  • - เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ค่าเรียนภาคเรียนละ 12,600 บาท

  • - เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ค่าเรียนภาคเรียนละ 16,800 บาท

  • - เรียนสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ค่าเรียนภาคเรียนละ 25,200 บาท


นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียน ภาษาจีนธุรกิจ ต่อยอดปริญญาตรี ซึ่งจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2564 นี้ และชำระเงินภายในเดือนมกราคม 2564 ลดค่าเรียนภาคเรียนที่ 1 จาก 54,000 บาท เหลือ 42,000 บาท

นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียน ภาษาจีนธุรกิจ ต่อยอดปริญญาตรี ซึ่งจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2564 นี้ และชำระเงินภายในเดือนมกราคม 2564 ลดค่าเรียนภาคเรียนที่ 1 จาก 54,000 บาท เหลือ 42,000 บาท
8. การสมัครเรียน
 • 8.1 เอกสารประกอบการสมัคร

  • - ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจาก blcubangkok.com)

  • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 8 ใบ

  • - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

  • - สำเนาหนังสือเดินทาง

  • - วุฒิบัตร ใบระเบียนสะสม ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

  • - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (ถ้ามี)

  • - สำเนาเอกสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  • - สำเนาเอกสารการโอนเงินค่าเรียน


 • 8.2 การยื่นใบสมัคร

  • - ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
   ที่อยู่ : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร 13 ถนนสาทรใต้ สาทร ยานนาวา กทม. 10120 โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 081-4469894

  • - ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมเอกสารตามข้อ 8.1

  • - ยืนสมัคร ทาง Email: blcubangkok@hotmail.com พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 8.1

  • - สมัครผ่าน Website : blcubangkok.com พร้อมเอกสารแนบตามข้อ 8.1


 • 8.3 การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน
  โดยการโอนเงินเข้า บัญชีกระแสรายวัน ดั้งนี้
  บัญชี “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)” ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3 หรือ

  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)” ธนาคารกสิกร ไทย สาขาสาทร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0


ขอเชิญเข้าร่วมฟัง กิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาจีน BLCU BKK Open house 2021

เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
แนะแนวออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

แนะแนวที่สถาบัน
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

แจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมได้ที่ Facebook : http://m.me/blcubkk หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://blcubangkok.com/openhouse2021/


ลงทะเบียนด้วยการสแกน QR CODE
ลงทะเบียนด้วยการสแกน QR CODE
หรือโทรแจ้งความจำนง 02-211-669, 081-4469894 , 065-2936199, 065-9585999