Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2016
เนื่องจากมาตราการ พรก. ฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตระหนักในความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงของดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของ BLCU ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหลังจากวันที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์การเปิดภาคเรียนอีกครั้ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำตามนโยบายของภาครัฐ ผู้สนใจหลักสูตรของ BLCU สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ทางอีเมล์ blcubangkok@hotmail.com และเฟซบุ๊ก BLCUBANGKOK ได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2020-21/ตารางสอบ HSK'20 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

หลักสูตรปริญญาตรี 1+3

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีภาระกิจให้การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนกับคนต่างชาติ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "สหประชาชาติน้อย"

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยจีนแห่งแรกที่จัดตั้งสาขาในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพขึ้นในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนสาทร ซึ่งเป็นศูนย์กลางและทำเลทองของกรุงเทพฯ โดยมีภารกิจหลักในการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน นับตั้งแต่ก่อตั้งมาระยะเวลา18 ปี มีการสอนนักศึกษาหลายพันคนให้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน

เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลจากทุกสาขาอาชีพ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพได้เพิ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 + 3


1.      หลักสูตรปริญญาตรี

 เอกภาษาจีน และภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเทศ


2.   หลักสูตร

2.1 เปิดหลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน รวมทักษะ ฟังพูดอ่านและเขียน ปีแรกของการศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ

2.1 ระบบการเรียน
ตามระบบหลักสูตร 4 ปี ของเอกภาษาจีนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ใช้เวลา 4 ปี เรียนทั้งหมด 8 ภาคการศึกษา ได้แก่ ชั้นปีที่1 เทอมที่1 ปีที่1 เทอมที่2 ปีที่2 เทอมที่1 ปีที่2 เทอมที่2 ปีที่3 เทอมที่1 ปีที่3 เทอมที่2 ปีที่4 เทอมที่1 ปีที่4 เทอมที่2

2.3 รูปแบบการเรียน
ชั้นปีที่1 เรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ และ3ปีหลัง ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง

2.4 ชั่วโมงเรียนและเวลาเรียน
ในช่วงปีที่หนึ่งที่เรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ เรียน 10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เรียนรอบวันจันทร์ วันพุธ และวันอาทิตย์ หรือเรียนรอบวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรียน 3 ชั่วโมงต่อวัน เวลา 18:30-21.30 น. ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เรียน 4 ชั่วโมงต่อวันเวลา 17:30-21.30 น. เวลาเรียนทั้งหมด 20 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

ในช่วงระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เวลาเรียนเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง3.   ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

3.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ ให้ยื่นผลสอบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK หรือผ่านการทดสอบที่สถาบันจัดให้

3.2 เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งที่ปักกิ่ง ให้เข้าชั้นเรียนตามคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาจีน เมื่อสะสมหน่วยกิตครบตามที่กำหนดและสอบผ่านทุกรายวิชา หลังจากผ่านการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว จะได้รับวุฒิและใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งระดับปริญญาตรี


4.   เวลาของเทอมการศึกษา

ทุกเดือนกันยายน หรือมีนาคมของทุกปี


5.   ค่าเล่าเรียน

นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ "1 + 3" ในระหว่างการศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ จ่ายค่าเล่าเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ ในระหว่างการศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จ่ายค่าเล่าเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง


6.   รูปแบบการสอน

เมื่อพิจารณาถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความแออัดของการจราจรในกรุงเทพฯ เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนภาษาจีนของผู้คนจากทุกสาขาอาชีพในประเทศไทย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพใช้การสอนผสมผสานแบบออนไลน์และการเรียนในห้องเรียน สอนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และสอนที่ห้องเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ (สำหรับการเรียนการสอนนักเรียนที่อยู่นอกตัวเมืองกรุงเทพจะกำหนดต่างหาก)


7.   ทุนการศึกษา

นักศึกษาที่เลือกเรียนระบบ "1 + 3" จะได้รับทุนการศึกษาเมื่อสอบได้คะแนนสามอันดับแรกหลังจบภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ เมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


8.   ระยะเวลาเรียนและอัตราค่าเล่าเรียน

เวลาเรียน

ค่าเล่าเรียน(บาท)/ต่อปี

เวลาสิ้นสุดการสมัคร

(วิชาเอกภาษาจีน)
7 กันยายน พศ.2563 ถึงกลางเดือนกรกฎาคม พศ.2567

84,000

31 สิงหาคม พศ. 2563หมายเหตุ

  • ค่าเล่าเรียนไม่รวมตำราเรียน
  • ค่าสมัครเรียน 2,000 บาท
  • โอนค่าเล่าเรียน

จ่ายค่าเล่าเรียน โดยโอนเงินเข้า

บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เลขที่บัญชี 186-101218-3

บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร
เลขที่บัญชี 681-2-08583-0

ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนทางอีเมล blcubangkok@hotmail.com
สมัครเรียนติดต่อ

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314
ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.blcubangkok.com


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU